Εξόφληση συνδρομών στον ΟΦΑ

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, ενόψει της επικείμενης επικαιροποίησης του μητρώου των μελών μας, να εξοφλήσουν όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους παρελθόντων ετών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου 2020.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, θα εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού του Ομίλου σύμφωνα με το οποίο, αν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την εξόφληση της συνδρομής του πέραν του ενός έτους, διαγράφεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο ΔΣ του Ομίλου, προς διευκόλυνση της πληρωμής σας.

Τρόποι πληρωμής της συνδρομής στον Όμιλο φίλων Αστρονομίας