Γενική Συνέλευση Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας στην 22η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στο γραφείο του Ομίλου, στην οδό Αλεξανδρείας αρ. 113, στη Θεσσαλονίκη.
Ως αρχική ώρα διεξαγωγής ορίζεται η 2 μ.μ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης απαρτίας τη συγκεκριμένη ώρα, η Συνέλευση θα λάβει χώρα οριστικά στις 3 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Διοικητικός απολογισμός – πεπραγμένα περιόδου 10/12/2017 – 15/12/2018. Συζήτηση.
– Οικονομικός απολογισμός για το ίδιο διάστημα. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. Συζήτηση.
– Ψηφοφορία για την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
– Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (με δικαίωμα ψήφου) προβλέπεται για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, αυτά δηλαδή που δεν οφείλουν συνδρομές προηγούμενων του 2018 ετών. (Πληρωμή συνδρομής μπορεί να γίνει επί τόπου.)

Οποιοδήποτε μέλος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το καταστατικό, να εκπροσωπηθεί στη Γ.Σ. με γραπτή εξουσιοδότηση προς άλλο μέλος (το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι 2 το πολύ άλλα άτομα).

Το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας