Καταστατικό ΟΦΑ

Το καταστατικό του Ομίλου σκαναρισμένο σε αρχείο pdf.

Άρθρο 1
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ” με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η διάδοση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για την Αστρονομία, την παρατήρηση του Ουρανού και την εξερεύνηση του Διαστήματος.
β) Η συνεργασία και αύξηση σε έκταση και βάθος των σχετικών με την Αστρονομία γνώσεων των μελών του.
γ) Η επιδίωξη συνεργασίας με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 3
Ενδεικτικώς, οι δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, θα είναι οι ακόλουθες:

α) Οργάνωση συστηματικών παρατηρήσεων ουράνιων φαινομένων,
β) Πραγματοποίηση επιστημονικών διαλέξεων και σεμιναρίων,
γ) Έκδοση ενημερωτικών περιοδικών και άλλων εντύπων,
δ) Δημιουργία βιβλιοθήκης και βιντεοθήκης,
ε) Προκήρυξη διαγωνισμών για μελέτες και εργασίες αστρονομικού περιεχομένου
στ) Συγκρότηση ομίλων για μαθητές και σπουδαστές.
ζ) Οργάνωση εκδρομών με αστρονομικό ενδιαφέρον
η) Συνεργασία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αντίστοιχα σωματεία και αναλόγου ενδιαφέροντος φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά αδιακρίτως εθνικότητος,
θ) Οργάνωση ASTROPARTY
ι) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα, η οποία θα συνέβαλλε στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 4
Το Σωματείο έχει σφραγίδα και έμβλημα, τα οποία θα καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 5
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. Τακτικό μέλος δύναται να είναι κάθε ενδιαφερόμενος για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, κατόπιν προτάσεως δύο τακτικών μελών και εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
Επίσης μέλη δύνανται να καταστούν και νομικά πρόσωπα, ενδιαφερόμενα για τους σκοπούς του σωματείου, τα οποία μετά την εγγραφή τους θα υποδεικνύουν φυσικό πρόσωπο προς εκπροσώπησή τους. Επίτιμο μέλος δύναται να ανακηρυχθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε πρόσωπο, το οποίο προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες και συνέβαλε τα μέγιστα στην πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.
Δεν δύναται να καταστούν μέλη πρόσωπα μη πληρούνται τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις περί σωματείων.

Άρθρο 6
Δικαιώματα μελών:

α) Τα μέλη του σωματείου, είναι μεταξύ τους ισότιμα.

β) Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου, ελέγχου, κριτική. Επίσης έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ΄όσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα και υπό τους όρους του παρόντος. Ωσαύτως έχουν το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου, να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων του σωματείου και να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών, δαπάνες τους.

γ) Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, απαλλάσσονται δε της καταβολής εφ΄ άπαξ εισφοράς εγγραφής, καθώς και της ετήσιας συνδρομής. Κατά τα λοιπά, απολαμβάνουν όλων των προνομίων των τακτικών μελών.

Υποχρεώσεις μελών:

α) Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

β) Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του, εφ΄ άπαξ το δικαίωμα εγγραφής τους, κάθε έτος δε τη συνδρομή τους.

γ) Μέλος που δεν έχει εξοφλήσει τις συνδρομές των προηγούμενων ετών κάθε Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, τακτικής ή έκτακτης, στερείται αυτοδικαίως του δικαιώματος συμμετοχής του σ΄ αυτήν, όπως επίσης αυτονόητα στερείται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

δ) Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα να παραιτηθεί από το Σωματείο μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης περί διαγραφής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους από το Σωματείο, διατηρείται το δικαίωμα επανεγγραφής του με νέα αίτηση. Προκειμένου να εγκριθεί όμως αυτή, απαιτείται εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών του.

Άρθρο 7
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του διαγράφει μέλος του Σωματείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. εάν παραιτηθεί της ιδιότητάς του ως μέλος
β. εάν καθυστερεί αδικαιολόγητα της εξόφληση της συνδρομής πλέον του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ειδοποίηση προ εξαμήνου από το Δ.Σ. και δεν θα έχει ανταποκριθεί.
γ. σε περίπτωση καταδίκης για άδικο πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.
δ. σε περίπτωση θανάτου μέλους
ε. σε περίπτωση οριστικής αποβολής μέλους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
στ. όταν η διαγωγή ή η δραστηριότητα μέλους αντίκειται προς την ιδιότητα αυτή, ή αν μέλος δεν πειθαρχεί προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της διοικήσεως του Σωματείου. Ως χρόνος διαγραφής θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο συνέβη το γεγονός (ημερομηνία θανάτου, ή ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης, ή ημερομηνία διαγραφής κλπ.).

Άρθρο 8
Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία. που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του:

α) Μητρώο μελών,
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Ταμείου,
δ) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
ε) Πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης τηρεί εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια εισπράξεων, καθώς και φάκελο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στο βιβλίο με τον τίτλο “Μητρώο Μελών”, καταχωρούνται τα μέλη του Σωματείου. Η κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει το αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του μέλους, την απόφαση εγγραφής, καθώς και τυχόν διαγραφής και την αιτία αυτής. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται ελεύθερα να λαμβάνουν γνώση του Μητρώου αυτού.

Άρθρο 9
Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 3.000 και οι συνδρομές μελών δρχ. 5.000 ετησίως, πλην των φοιτητών, των οποίων η συνδρομή ορίζεται σε 3.000 δραχμές ετησίως, είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών,
γ) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου,
δ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, όπως και διάφορες εκδηλώσεις και εορτές,
ε) Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. και φέρονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
στ) γενικότερα από κάθε νόμιμο πόρο.
Η περιουσία του Σωματείου η απαραίτητη για την στοιχειώδη λειτουργία του είναι κατά νόμο ακατάσχετη, σε περίπτωση δε που το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του, αλλά θα περιέρχεται στο Εργαστήριο Αστρονομίας Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. πλην διαφορετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10
Το Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδίες) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με τον ίδιο τρόπο δικαιούται να αποχωρήσει.
Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το Σωματείο συμμετέχει με τους αντίστοιχα εκλεγμένους αντιπροσώπους του.

Άρθρο 11
Τα όργανα του Σωματείου είναι:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο
2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
3) Η Γενική Συνέλευση
4) Οι αντιπρόσωποι

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση των μελών του. Το επταμελές Δ.Σ. έχει τρία αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός οκτώ ημερών από την λήξη των εκλογών και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για κάποιο αξίωμα, ακολουθεί τρίτη, όπου, με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο πλειοψηφίσας.
Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. , συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβουλίου, στην οποία αυτός και προεδρεύει. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
Μετά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Μετά την πράξη αυτή, λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού Δ.Σ.

Άρθρο 13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά δύο μήνες, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο υπό του Προέδρου, ή το ζητούν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) σύμβουλοι, αναφέροντες και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δύο ημερών. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου.
Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιούνται 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση, μπορούν να προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών, δηλαδή τέσσερα μέλη, μετά από τρίτη πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, το Δ.Σ. πρέπει να προκηρύξει αρχαιρεσίες, αν προηγουμένως έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών Διοικητικών Συμβούλων.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή τον νόμο, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν, αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετέχουν στην συνεδρίαση, αφού αναγνωσθούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα, προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση. Το 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, μπορεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση που καθαιρεθεί ολόκληρο το Δ.Σ. ή τόσοι σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός τους δεν αποτελεί απαρτία για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στην ίδια Γενική Συνέλευση, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Δ.Σ. ή για την συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο περί αρχαιρεσιών.
Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το Σωματείο με βάση τον Νόμο και το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προγραμματίζει και συντονίζει την λειτουργία του Σωματείου, βοηθούμενο από βοηθητικές επιτροπές που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς, εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις του με τις Κρατικές Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και του τρίτους, γενικώς, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις των Οργάνων, ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους.
Τον Πρόεδρο, εφ΄ όσον αυτός απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ :
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού ου Σωματείου, τηρεί τα αρχεία και την σφραγίδα και ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωσή του. Ευθύνεται για την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Καταρτίζει με το Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και φροντίζει γι την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ.Σ.
Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση των μελών, όποτε τούτο χρειάζεται (σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, εκπλήρωση ταμειακών υποχρεώσεων κλπ.) Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Άρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ:
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει ο ίδιος τα χρήματα από τα μέλη του Σωματείου ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του Σωματείου, καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, στο όνομα του Σωματείου, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες ανάγκες μέχρι και 50.000 δραχμές. Για κάθε ανάληψη από την Τράπεζα, απαιτείται επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Ο Ταμίας ενεργεί τις πληρωμές για τις ανάγκες του Σωματείου με εντάλματα που έχουν και την υπογραφή του Προέδρου, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του Σωματείου, είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Κάθε εξάμηνο, ή όποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ., ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου, συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. για επικύρωση και στην Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει τελικά.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων – πληρωμών. Τέλος, ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 17
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του ή μετά από αίτηση των μελών του Σωματείου, δημιουργεί βοηθητικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και δρουν πλάι στο Δ.Σ., ως βοηθητικά όργανα. Σ΄ αυτές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του σωματείου, που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό του, την εμπειρία του και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο προς ευόδωση των σκοπών του σωματείου. Τα ειδικότερα καθήκοντα των βοηθητικών επιτροπών καθορίζονται από το Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Η γενική Συνέλευση του Σωματείου, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για τον ίδιο χρόνο, εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ., ιδιαίτερα του Ταμία, και ελέγχει τη νομιμότητά τους. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν τα αναγκαία δικαιολογητικά υπάρχουν. Δικαιούται να εξετάζει, σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το υπόλοιπο του Ταμείου. Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους, συντάσσεται έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Ε.
Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. στην Γενική Συνέλευση. Επίσης η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλία πρακτικών, στα οποία καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στην Γ.Σ. και οι συνεδριάσεις της Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καλέσει εκτάκτως το Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, αρμόδιο για να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σωματείο, εκτός αν το παρόν καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση τον μήνα Οκτώβριο, ενώ ΕΚΤΑΚΤΗ κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, μετά από έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δ.Σ., στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, σε περίπτωση δε που τούτο (Δ.Σ.) αδρανήσει, τα μέλη ενεργούν κατά νόμο.
Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων, γνωστοποιούνται στα μέλη του Σωματείου με προσκλήσεις που αποστέλλονται από τον Γραμματέα, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες προ της ορισθείσης ημέρας της Γ.Σ. και με σχετική δημοσίευση σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, προ δέκα πέντε (15) ημερών επίσης. Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες γίνεται αυτοπροσώπως. Είναι δυνατόν όμως, τα κωλυόμενα να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση μέλη, να εξουσιοδοτούν άλλα μέλη με απλή γραπτή εξουσιοδότηση, προκειμένου να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Καθένα εκ των παρόντων μελών δύναται να εκπροσωπεί μέχρι δύο απόντα μέλη.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνης κατά την οποία πρόκειται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατ΄ αυτήν εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ανάταση των χεριών κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μόλις διαπιστωθεί απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία να είναι παρόν στην Γενική Συνέλευση το ½ του όλου αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό και των απόντων μελών, τα οποία όμως έχουν εξουσιοδοτήσει άλλα μέλη προκειμένου να τα εκπροσωπήσουν.
Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όλων των προηγούμενων της Γενικής Συνέλευσης ετών. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, ορίζεται νέα, εντός οκτώ (8) ημερών, ανεξαρτήτως απαρτίας.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει την ημερήσια διάταξη. Για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των μελών και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Για την μεταβολή των σκοπών του σωματείου, απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών. Η συμφωνία αυτών που απουσιάζουν γίνεται εγγράφως. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων του Σωματείου και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα, είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αντίθετη με τον Νόμο ή το Καταστατικό, ακυρώνεται μετά από αίτηση των μελών που αποτελούν τουλάχιστον το 1/50 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήξη της συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας του Σωματείου.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση, γίνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ε.Ε., ακολουθεί συζήτηση και η Συνέλευση κλείνει με ανοικτή ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών, κατόπιν ανοικτής ψηφοφορίας, με ανάταση του χεριού, πλην των περιπτώσεων που ρητά δια του παρόντος ορίζεται άλλος τρόπος.

Άρθρο 20
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται όπως σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες προ της συμπληρώσεως της θητείας το, δημοσιεύει πρόσκληση, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, προς σύγκληση της γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών. Ταυτοχρόνως υποχρεούται να αποστείλει προς όλα τα μέλη του Σωματείου πρόσκληση, στην οποία θα τάσσεται προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από της κατά άνω δημοσιεύσεως στον τύπο, προς υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δι΄ εγγράφου αιτήσεως απευθυνόμενης προς το Δ.Σ. του Σωματείου. Την επομένη της λήξεως της άνω προθεσμίας των 15 ημερών, το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση, ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφ΄ όσον κέκτηνται των υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού προϋποθέσεων ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και προβαίνει σε σύνταξη του ενιαίου ψηφοδελτίου των αρχαιρεσιών, κατ΄ αλφαβητική σειρά (κεχωρισμένως για τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Ε.Ε.), το οποίο εκτυπούται επιμελεία του Δ.Σ.
Στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου και αντιπροσώπων, εκλέγεται τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της, μετά δε από μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών της, ένα εξ αυτών ορίζεται Πρόεδρος αυτής. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τα μητρώα και τις σφραγίδες και καταρτίζει την κατάσταση ψηφισάντων, στην οποία υπογράφουν τα προσερχόμενα να ψηφίσουν μέλη, έναντι του ονόματός του, και συντάσσει τα πρακτικά ψηφοφορίας στα οποία αναφέρονται οι ψηφισθέντες κατά σειρά επιτυχίας και η ιδιότητα για την οποία έκαστος ψηφίσθηκε.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει και για την τήρηση της τάξης, διεξάγει τις αρχαιρεσίες, βάσει των νόμων του καταστατικού και του βιβλίου μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινώς για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται. Ως εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό με πολυσταυρία. Οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να θέσουν μέχρι επτά (7) σταυρούς δίπλα σε ισάριθμα ονόματα υποψηφίων. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, κάνει τη διαλογή ψηφοδελτίων και εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ. οι επτά πλειοψηφούντες, οι επόμενοι δε θεωρούνται κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικοί.
Εκ των υποψηφίων για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, οι επόμενοι δε δύο (2) θεωρούνται αναπληρωματικοί. Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή, ανακοινώνει τα αποτελέσματα στα μέλη του σωματείου, αφού αποφανθεί επί τυχόν ενστάσεων, και συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Άρθρο 21
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων.

Άρθρο 22
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ιδρυτική συνέλευση08 στις 11.6.1997. Εξουσιοδοτήθηκε η προσωρινή διοίκηση του σωματείου να ζητήσει την αναγνώρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997

Το Άρθρο 9 τροποποιήθηκε σε Γενική Συνέλευση της 17-3-1999
από:
Πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 3.000 και οι συνδρομές μελών δρχ. 5.000 ετησίως…
Σε:
Πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 3.000 και οι συνδρομές μελών δρχ. 10.000 ετησίως…