Κανονισμός λειτουργίας Ομάδας Παρατήρησης ΟΦΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η Ομάδα Παρατήρησης του Ο.Φ.Α λειτουργεί στα πλαίσια του Ομίλου και σε άριστη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κανονισμός λειτουργίας της Ο.Π. και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ο.Φ.Α. και έτσι εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με το πνεύμα και το σκοπό του Ομίλου, αλλά και η καλύτερη λειτουργία της Ο.Π. .

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Μέλος της Ο.Π. μπορεί να γίνει κάθε μέλος του Ο.Φ.Α το οποίο:

Αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας της ομάδας.

Έχει καταρτιστεί ύστερα από παρακολούθηση τουλάχιστον 2 εκ των 3 σχετικών σεμιναρίων (Workshops χειρισμού τηλεσκοπίου) για τον σκοπό και τρόπο λειτουργίας της ομάδας καθώς και έχει συμμετάσχει στην εκπαιδευτική παρατήρηση.

Επιθυμεί να πάρει μέρος στις δραστηριότητες της ομάδας για αστρονομική παρατήρηση και να συμβάλει στο αστρονομικό έργο της ομάδας.

Μετά από αίτημα κάποιου ενδιαφερόμενου τα μέλη της Ο.Π. θα αποφασίσουν την αποδοχή ή απόρριψη του μετά από σχετική συζήτηση και ακολούθως θα ενημερώσουν τον Όμιλο και το νέο μέλος.

Τα μέλη της Ο.Π οφείλουν να διαθέτουν βασικό αστρονομικό παρατηρησιακό εξοπλισμό όπως κάποιο από τα παρακάτω:

Χάρτη,

Κιάλια,

Τηλεσκόπιο

Αρχείο μελών της Ο.Π υπάρχει στα γραφεία του Ομίλου και προβάλλεται και το δικτυακό τόπο του ομίλου: www.ofa.gr

ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός σκοπός της Ο.Π. είναι η αστρονομική παρατήρηση, δηλαδή η ανάγκη για παρατήρηση του έναστρου ουρανού κάτω από τις κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες (ελάχιστη φωτορρύπανση, ποιότητα ουρανού, ασφάλεια), καθώς και η βελτίωση της γνώσης και των ικανοτήτων των μελών της ομάδας σχετικά με την αστρονομική παρατήρηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα μέλη της Ο.Π. συναντιούνται τακτικά ημέρα Τετάρτη, κατά την περίοδο λειτουργίας του ομίλου, στα γραφεία του ομίλου. Κατά τις συναντήσεις αυτές:

Σχεδιάζονται και προετοιμάζονται οι εξορμήσεις της ομάδας σε τοποθεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αστρονομική παρατήρηση. Στις συναντήσεις αυτές επιλέγονται οι κατάλληλες ημερομηνίες και καταρτίζεται η λίστα συμμετοχής στην εξόρμηση.

Επίσης στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών γίνεται η υποδοχή νέων – υποψηφίων μελών τα οποία (εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες μετά τα ενημερωτικά workshops) ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να συνοδεύσουν μια εξόρμηση της ομάδας για παρατήρηση.

Στις συναντήσεις της ομάδας ανταλλάσσονται εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση αστρονομικών οργάνων (τηλεσκόπια, χάρτες, εξαρτήματα, αστρονομικά προγράμματα) και τη λειτουργία διαφόρων μεθόδων (πολική ευθυγράμμιση, drift, αστροφωτογραφία, κ.α.).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών επιλέγεται και ετοιμάζεται υλικό το οποίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των μελών της ομάδας και αναφέρεται σε διάφορους τομείς όπως την αστροφωτογραφία, τη φωτογράφηση των πλανητών, ερευνητικές εργασίες μελών όπως την αναζήτηση υπερκαινοφανών κ.α.

Το υλικό αυτό προβάλλεται σε ιδιαίτερο τμήμα του δικτυακού τόπου του Ομίλου το οποίο αφορά την ομάδα παρατήρησης.

ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για μια επιτυχημένη παρατήρηση θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία από τα μέλη που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν.

Τα μέλη και ιδιαίτερα τα μέλη που πρόκειται να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια παρατήρηση της ομάδας θα πρέπει να ενημερωθούν για μια σειρά από απλά αλλά πολύ σημαντικά πράγματα:

Η παρατήρηση γίνεται σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται σε συνάντηση ενημέρωσης η οποία προηγείται της βραδιάς παρατήρησης.

Η άφιξη των μελών στο χώρο παρατήρησης θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και βάση της σχετικής ενημέρωσης η οποία έχει προηγηθεί της εξόρμησης.

Η άτακτη και καθυστερημένη άφιξη στο χώρο παρατήρησης δημιουργεί ενοχλήσεις και προβλήματα σκόνης, φωτισμού και φασαρίας στους παρατηρητές οι οποίοι είναι ήδη στο χώρο και έχουν ξεκινήσει την παρατήρηση ή βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας του εξοπλισμού τους.

Στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η παρατήρηση γίνεται κατάλληλη διάταξη των μελών με τον παρατηρησιακό εξοπλισμό και τα αυτοκίνητά τους ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη διάρκεια της βραδιάς.

Η διάταξη αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα μέλη. Επιπλέον χρήσιμο είναι κατά την διάταξη των μελών στο χώρο παρατήρησης να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι διάφορες δραστηριότητες των μελών.

Έτσι τα μέλη τα οποία θα ασχοληθούν με οπτική παρατήρηση (stargazing) τοποθετούνται σε μια περιοχή του χώρου ενώ τα μέλη που θα ασχοληθούν με φωτογράφηση σε μια άλλη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης δεν επιτρέπεται η χρήση του φωτός, παρά μόνο επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση κόκκινου φωτός. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσαρμοσθεί το μάτι του παρατηρητή στο σκοτάδι και να πετύχει την καλύτερη δυνατότητα οπτικής παρατήρησης (dark adaptation).

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην συμπεριφορά και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών κατά την διάρκεια μιας βραδιάς παρατήρησης.

Σημαντικό στοιχείο για μια πετυχημένη βραδιά παρατήρησης είναι η ησυχία, η ηρεμία και η θετική ατμόσφαιρα ώστε ο κάθε παρατηρητής να μπορεί να συγκεντρωθεί ανενόχλητα και να απολαύσει την παρατήρηση.

Η προσέγγιση στο χώρο όπου κάποιο μέλος της ομάδας έχει τοποθετήσει τον εξοπλισμό του (αυτοκίνητο, τηλεσκόπιο, κιάλια, κ.λ.π) και ασχολείται με την παρατήρηση ή φωτογράφηση θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

Στο χώρο όπου κάποιος έχει στήσει τον εξοπλισμό του για παρατήρηση συνήθως υπάρχουν διάφορα ακριβά εξαρτήματα και καλώδια τα οποία δεν διακρίνονται εύκολα στο σκοτάδι.

Ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιο καλώδιο, ή να καταστραφεί κάποιο εξάρτημα είναι πολύ μεγάλος στη διάρκεια μιας σκοτεινής νύχτας.

Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητηθεί η άδεια από τον παρατηρητή για να επιτρέψει σε κάποιον άλλον παρατηρητή την προσέγγιση ή την χρήση του εξοπλισμού του για παρατήρηση.

Κάθε ένας που θέλει να συμμετάσχει σε μια εξόρμηση για παρατήρηση θα πρέπει να φροντίσει για εξοπλισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για νυχτερινή διαβίωση σε υψόμετρο και σε χαμηλές θερμοκρασίες Έτσι θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τα παρακάτω:

Ζεστά, αδιάβροχα ρούχα (Φανέλες, μπουφάν, σκουφί)
Ειδικά παπούτσια ή μπότες
Γάντια
Ξηρά τροφή
Νερό
Καφές

Στο τέλος μιας βραδιάς παρατήρησης θα πρέπει κάθε μέλος να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου.

Η αποχώρηση από τον χώρο της παρατήρησης γίνεται στο τέλος της βραδιάς και αυτό είναι το ξημέρωμα της επομένης ημέρας. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι μεμονωμένες αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Οι αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς είναι ενοχλητικές μια που προκαλούν περιττή φασαρία και φώτα. Ακόμη χαλάνε την καλή ατμόσφαιρα η οποία αναπτύσσεται στη διάρκεια της βραδιάς.

Οι μεμονωμένες αποχωρήσεις στη διάρκεια της βραδιάς μπορεί να είναι και επικίνδυνες.

Η οδήγηση στη διάρκεια της νύχτας, σε ορεινούς δρόμους με στροφές, κακοτεχνίες και ελλιπή σήμανση και φωτισμό μετά από κάποιες ώρες παρατήρησης άρα και κούρασης μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

Εφ’ όσον κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει πριν το τέλος της βραδιάς παρατήρησης, θα πρέπει να δηλώσει την πρόθεσή του αυτή έγκαιρα στη συνάντηση ενημέρωσης η οποία προηγείται κάθε εξόρμησης.

Στη περίπτωση αυτή η ομάδα θα πρέπει να φροντίσει ώστε το συγκεκριμένο άτομο να στήσει τον εξοπλισμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να ενοχλήσει το δυνατόν λιγότερο κατά την αποχώρησή του.

Μια λύση είναι το στήσιμο του εξοπλισμού και το παρκάρισμα του αυτοκινήτου σε μέρος το οποίο θα βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την υπόλοιπη ομάδα των παρατηρητών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο μετά το πέρας του κύκλου σεμιναρίων «Δημήτρης Γιαννόπουλος» (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου), διοργανώνεται βραδιά εκπαιδευτικής παρατήρησης σε τοποθεσία εύκολα προσβάσιμη και κατά το δυνατόν με σκοτεινό ουρανό.

Στην εκπαιδευτική παρατήρηση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι παρακολούθησαν τα 2 από τα 3 Workshops χρήσης τηλεσκοπίου, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη μέλη του ομίλου. Προτείνεται επίσης η παρακολούθηση των σεμιναρίων σχετικά με την ουρανογραφία αλλά και τα είδη τηλεσκοπίων.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σε μια βραδιά παρατήρησης μπορεί να ακολουθήσουν την Ο.Π. δύο ειδών επισκέπτες.

Κατά πρώτον αυτοί που έχουν περάσει ένα στάδιο προετοιμασίας συμμετέχοντας σε 2 από τα 3 Workshops χρήσης τηλεσκοπίου και ακολούθως παραβρέθηκαν και σε μια εκπαιδευτική εξόρμηση. Κατά δεύτερον επισκέπτες που θα προσκληθούν με μέριμνα και ευθύνη κάποιου μέλους της Ο.Π.

Η πρώτη και μόνο συμμετοχή στην Ο.Π. δεν προϋποθέτει ο επισκέπτης να είναι μέλος της Ο.Π., αλλά σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει κάποιος ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει την ομάδα παρατήρησης σε κάποια εξόρμηση για παρατήρηση, απαραίτητο είναι να παρευρεθεί πρώτα σε κάποια συνάντηση ενημέρωσης.

Στη συνάντηση αυτή θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί πρώτα για τον κανονισμό λειτουργίας της ομάδας με τον οποίο και θα πρέπει να συμφωνεί και δεύτερον να ενημερωθεί ειδικά με την επικείμενη εξόρμηση.

Ακόμη στη συνάντηση αυτή η ομάδα παρατήρησης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον ενδιαφερόμενο και να τον συμπεριλάβει στη λίστα συμμετεχόντων στην εξόρμηση.

Η ομάδα έχει δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή κάποιων φιλοξενουμένων / επισκεπτών, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή αυτών δεν είναι σύμφωνη με το σχεδιασμό της συγκεκριμένης εξόρμησης ή εφ’ όσον κρίνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούν, δεν κρίνονται έτοιμα να ακολουθήσουν την ομάδα, ή εφ’ όσον στη συγκεκριμένη εξόρμηση υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Σε μια εξόρμηση της ομάδας ο αριθμός των επισκεπτών / φιλοξενουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 άτομα ή τον αριθμό των μελών της Ο.Π. Σε βραδιές παρατήρησης της Ο.Π. δεν μπορούν να συμμετέχουν παιδιά μικρότερα των 12 ετών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Η ομάδα έχει την δυνατότητα να διαγράψει μέλη και να τα αποκλείσει από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι:

Μή αποδοχή / συμμόρφωση με το κανονισμό λειτουργίας της ομάδας

Επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στη διάρκεια βραδιών παρατήρησης

Η διαγραφή κάποιου μέλους από την ομάδα μπορεί να γίνει κατόπιν πρότασης τουλάχιστον 3 μελών και μετά από συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει για το θέμα αυτό.

Η συζήτηση θα γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. του Ο.Φ.Α, μέσω ανάρτησης στα γραφεία και θα πρέπει να γίνει όχι πριν την πάροδο 3 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης.

Για να διαγραφεί το μέλος θα πρέπει να συμφωνήσει το 51% των συμμετεχόντων στην συζήτηση.

Σύνταξη κανονισμού: Πιστικούδης Γιώργος, Γιαννουλούδης Κώστας